Национално сдружение на общините в Република България

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" представя Анализ на нередностите в областта на обществени поръчки, по оперативните програми през 2015 г.

Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“/ОСЕС / публикува на сайта  http://www.aeuf.minfin.bg/ ,  секция Одитна методология и практика, Анализ на нередностите в областта на обществените поръчки, установени от одитния орган в одитите на операциите по оперативните програми през 2015 г.

Анализът може послужи за основа и инструмент за предприемане на подходящи корективни действия от страна на бенефициентите/ в.т.ч. общините/ при провежданите обществени поръчки. В него е представен подхода при проверките и определяне на финансовото влияние, обобщено представяне на видовете установени нередности, както и Приложение към Анализа  с  обобщение на срещаните в практиката на Одитния орган нарушения за ограничителни изисквания и насоки за избягването им.