Национално сдружение на общините в Република България

Проучване сред общините за конкретни теми за обучения

Моля, включете се до 16 февруари в нашето он лайн проучване на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccP8REWrZiJiFGRYC00yNzTbAwl2Iq-rzhLOD1C2mGf4hBpQ/viewform?c=0&w=1

за определяне на приоритетните теми на обучения, методи и форми на обучителния процес, а също така иновации и добри практики при предоставяне на публичните услуги и др. по проект на НСОРБ  „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП “Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че НСОРБ стартира дейностите си по проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на проекта за общинските служители (без изборните лица) ще бъдат проведени безплатни обучения в следните десет обучителни модули - "Общинска собственост ", "Устройство на територията", "Превенция и действия при бедствия", "Обществен ред и сигурност", "Образование", "Социални дейности", "Местни данъци и такси", "Общински бюджети", "Управление на водите” и "Управление на отпадъците".

Към настоящия момент за да осигурим устойчив и ефективен обучителен процес НСОРБ извършва проучване сред всички общините чрез попълването на онлайн въпросник. Нашата основно цел е да определим по кои теми общинските експерти (без изборните лица) имат нужда да повишат своята квалификация, както и кои форми на обучение ще бъдат най-ефективни. В резултат на проучването ще бъдат идентифицирани приоритетните области на обучения, методи и форми на обучителния процес, а също така иновации и добри практики при предоставяне на публичните услуги и др.

За допълнителни въпроси, свързани с въпросника, можете да се обръщате към Мария Яровая, на тел. 02 943 44 67/8 или e-mail: m.yarovaya@namrb.org

Молим да имате предвид, че при попълване на въпросника и по-конкретно към въпрос № 3 се избира един обучителен модул, за който имате интерес за участие в обучение и съответно следващия въпрос № 4 генерира въпроси за конкретни теми единствено свързани с избрания от Вас обучителeн модул. При желание за обучение в повече от един обучителен модул е необходимо да бъде попълнен нов въпросник.