Национално сдружение на общините в Република България

Покана за набиране на проекти

НСОРБ обявява покана за набиране на мини-проекти. Поканата се реализира в рамките на Проект LADDER – (Local Associations as Drivers for Development and Education Raising – Местните власти като двигатели на развитието и повишаване на познанието), финансиран от Европейската комисия по Програма „Неправителствени организации и местни общности в развитие“ 2014-2020.

Мини-проектите следва да имат за основна цел повишаване на познанията на широката общественост за основните проблеми на устойчивото развитие и да укрепват ролята на общините като центрове за разпространение на тази информация.

Допустимите за финансиране дейности включват: обучения, срещи за обмяна на опит, създаване на мрежи, младежки дейности и др. Тематично всички дейности следва да бъдат насочени към осъществяване на концепцията DEAR (Development Education and Awareness Raising – Образование за развитие и повишаване на познанието).

Допустими кандидати са общини и техни асоциации (НПО). Минималната обща стойност на мини-проект е 2 000 евро, а максималната 6 000 евро. Кандидатите следва да съ-финансират 15% от общата стойност на проекта.

Максималният срок за изпълнението на одобрените проекти е от 1 май до 15 септември 2017г. на територията на Република България.

Повече информация относно допустимите дейности и срокове можете да намерите в приложените Насоки за кандидатстване.

Срокът за представяне на проектни предложения е 6 март 2017 г. (понеделник) 17.00 ч., като документите ( формуляр за кандидатстване и бюджет) се депозират в електронен вид на адрес: y.ivanova@namrb.org.

Документите за кандидатстване на английски език можете да изтеглите от

Информация за Проект LADDER е публикувана на интернет страницата на НСОРБ, както и на страницата на проекта: http://www.ladder-project.eu/.