Национално сдружение на общините в Република България

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НСОРБ ЩЕ ЗАСЕДАВА НА 23 февруари 2017 г.

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 от Устава на НСОРБ, със свое решение № 7 / Протокол № 11 от 22.11.2016 г., Управителният съвет свиква заседание на Общото събрание на НСОРБ на 23 февруари 2017 г. (четвъртък).

 

Заседанието ще се проведе в гр. София, хотел „Рамада”, зала „Рубин” от 14.30 ч. при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2016 г.;

2. Отчет за дейността на Контролния съвет на НСОРБ през 2016 г.;

3. Отчет за изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2016 г. и проектобюджет за 2017 г.;

4. Програма за дейността на НСОРБ за 2017 г.;

5. Общинско послание към участниците в изборите за 44-то Народно събрание

6. Разни

По-долу можете да се запознаете с основните материали по дневния ред:

Общинско послание към участниците в изборите за 44-то Народно събрание /проект/;

Отчет за дейността на Управителния съвет на НСОРБ през 2016 г. /проект/;

Програма за дейността на НСОРБ за 2017 г. /проект/

 

С оглед повишаване полезността на Общото събрание, след приключване на дебатите по дневния ред на заседанието, е предвидено време за дискусия по актуални за общините въпроси. Във формуляра имате възможност да предложите теми, които желаете да бъдат обсъдени в дискусионната част. В рамките на форума ще бъде отбелязана и 10-тата годишнина на фонд ФЛАГ (в деловата част и по време на вечерята).

В тази връзка, при планиране на Вашето участие, моля да имате предвид следния времеви график:

11.30 – 14.00 ч.      Регистрация на делегатите на общините в Общото събрание

14.30 – 17.30 ч.      Заседание на Общото събрание на НСОРБ

17.30 – 19.00 ч.      Дискусия по актуални въпроси на общините

                                    конкретните теми ще бъдат уточнени допълнително

19.30 ч.                   Вечеря

С оглед добрата предварителна подготовка, моля в срок не по-късно от 16 февруари 2017 г., да попълните и изпратите в НСОРБ приложения формуляр. По този начин екипът на Сдружението ще е в състояние да се съобрази с Вашите предпочитания и да Ви осигури подходящи условия за делова работа и престой.

Формулярът можете да свалите от ТУК.