Национално сдружение на общините в Република България

Позиция на общините - текущи проучвания

Проучване сред общините за конкретния теми за обучения

Моля, включете се до 16 февруари в нашето он лайн проучване на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccP8REWrZiJiFGRYC00yNzTbAwl2Iq-rzhLOD1C2mGf4hBpQ/viewform?c=0&w=1

за определяне на приоритетните теми на обучения, методи и форми на обучителния процес, а също така иновации и добри практики при предоставяне на публичните услуги и др. по проект на НСОРБ  „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП “Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Прочети още: Проучване сред общините за конкретния теми за обучения

Проучване за надграждане на проект Е-ПОДЕМ.

За да надградим постигнатото, за да можем трайно и устойчиво и занапред да Ви подкрепяме, в процеса на подготовката на ОП „Добро управление“ 2014-2020 г. (ОПДУ) осигурихме ресурс за продължаване на дейностите по проект „Е-ПОДЕМ”. Освен за надграждане на постигнатото чрез подкрепата по ОПДУ, ще можем да адресираме и  идентифицирани нови нужди и потребности на общините, обусловени от спецификата на програмен период 2014-2020 г. Покана за депозиране на новото проектно предложение очакваме ОПДУ да ни отправи в началото на 2017 г., със срок за депозиране на същото до м.март. Към момента, съгласно приоритетите на ОПДУ, планираме в новото предложение да включим следните направления дейности:

Прочети още: Проучване за надграждане на проект Е-ПОДЕМ.

Традиционно проучване на ставките на местните данаци и такси за 2017 г.

Във връзка с проучване на ставките на местните данаци и такси за 2017 г. мойете да свалите следните документи:

Прочети още: Традиционно проучване на ставките на местните данаци и такси за 2017 г.

Проучване „Ежегодни награди на НСОРБ“

Управителният съвет на НСОРБ взе решение в началото на 2017 г. да преразгледа статута, категориите и критериите за присъждане на ежегодните награди на НСОРБ.

Прочети още: Проучване „Ежегодни награди на НСОРБ“