Национално сдружение на общините в Република България

Център за обучение на местните власти (ЦОМВ) в с. Гергини, община Габрово, функционира от 2007г. и предлага обучения в целия спектър на местното самоуправление. 

Организира обучения по актуални теми, както и такива на модулен принцип – изцяло с практическа насоченост. 

Националното сдружение на общините разполага с изграден екип от високо квалифицирани лектори – практици, с богат опит и доказани умения, които гарантират качествени и творчески подготвени семинари, адаптирани към потребностите на общините и изискванията за повишаване капацитета и надграждане на професионалния опит на българските местни власти.

Тематики на предлаганите обучения: 

  • Местни финанси и управление
  • Обучения по проекти
  • Устойчиво развитие 
  • Развитие на човешките ресурси
  • Правна рамка на местното самоуправление
  • Публичност и прозрачност в местното самоуправление
  • Публично-частни партньорства
  • Практическо приложение на нормативните промени

В ЦОМВ се използват съвременните методи на преподаване, които включват широк набор от теоретични презентации, интерактивни занимания, дискусии и др., които способстват за бързо и успешно придобиване и актуализиране на знания. 

НСОРБ предоставя базата на ЦОМВ на общини, държавни институции и неправителствени организации за провеждане на обучения, семинари, изнесени заседания, работни срещи, тим-билдинг и др. мероприятия.