Национално сдружение на общините в Република България

До г-н Христо Алексиев, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Отностно: дейността на работните групи по проект за изменение и допълнение на Наредба №34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници и проект на  Наредба за функционалните и техническите изисквания към фискалната памет на електронните таксиметрови апарати, предназначени за регистрация и контрол на оборота от услугите с леки автомобили за таксиметров превоз на пътници, въвеждането и в експлоатация, регистрация и контрол върху техническото състояние. 

Текст на писмото

 

До г-н Христо Алексиев, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Отностно: предложение за изменение на Наредба №33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.

Текст на писмото

 

До г-н Георги Костов, заместник-министър на земеделието и храните. Относно: изменение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча във връзка с измененията в Закона за ветеринарномедицинската дейностот 19.02.2016г.

Текст на писмото

 

До г-н Томислав Дончев, заместник министър-прецедател по европейските фондове и икономическа политика. Относно: проблеми при оценката и класирането на общинските проекти по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 г.

 

Текст на писмото

 

До г-н Кирил Ананиев, Служебен министър на финансите. Относно: Предложения за подобряване на условията за финансовата дейност на общините

Текст на писмото

 

До г-жа Лилия Стоянович, Ръководител на УО на ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ". Относно: Необходимост от допълнителни указания за осигуряване на плавен преход към новия модел за подкрепа на децата с трайни увреждания.

Текст на писмото

 

До г-н Спас Попниколов, министър на регионалното развитие и благоустройството. Относно: Условията по изпълнение и отчитане дейностите по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради.

Текст на писмото

 

До г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите и До г-жа Яна Георгиева Главен директор на главна дирекция „ОПОС” и Председател на КН на ОПОС 2014-2020 г. Относно: Предложение за своевременно допълване на ИГРП за 2017 г. на ОПОС 2014-2020 г., с процедурата за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за третиране на зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на такива, чрез директно предоставяне на конкретни бенефициенти - общини.

Текст на писмото

 

 

До министъра на труда и социалната политика, г-жа Зорница Русинова, отностно предложение за спешни действияза промени в ППЗСП и отмяна на издадените на това основание указания на АСП

Текст на писмото

 

До министъра на земеделието и храните, г-жа Десислава Танева, относно предложение за изменение на Наредба №12/25.07.16. на МЗХ по подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от ПРСР

Текст на писмото

 

До заместник-министъра на финансите, г-жа Карина Караиванова, отностно  синхронизиране на разпоредбите на ЗОП и ЗОД в частта на финансовите услуги и заемите

Текст на писмото

Отговор

 

До министъра на културата, г-н Вежди Рашидов, отностно  предложения за финансиране като делегирана от дървашата дайност на общинските музеи, считано от 1 януари 2017 г.

Текст на писмото

Отговор

 

До главения секретар на ИА "Автомобилна администрация", г-н Дамян Воиновски, отностно направени предложения в работна група на данъчните експерти от общините на срещата в к.к. Пампорово на 10.06.2016 г.

Текст на писмото

 

До заместник-министъра на финансите г-н Кирил Ананиев, отностно предложение от Деветнадесетата национална среща на финансистите от общините в Република България за съвместни действия на НСОРБ и МФ

Текст на писмото

 

До главения секретар на Министерство на земеделието и храните г-н Георги Стоянов, относно проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ и на Наредба№22 по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от местните общности развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.

Текст на писмото

Отговор

 

До министъра на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова: предложение за изменение на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло.

Текст на писмото от 22.06.2016 г.

 

До министъра на земеделието и храните г-жа Десислава Танева: предложение за изменение на § 14 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за опазване на земеделските земи във връзка с разпореждането със земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ - съгласно Решение на УС на НСОРБ.

Текст на писмото от 17.05.2016 г.

Отговор от 02.06.2016 г.

 

До главния секретар на Министерство на финансите: становище на НСОРБ по проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИД на ЗМДТ)

 

До министъра на финансите  г-н Владислав Горанов: Възстановяване на целевия трансфер за частично компенсиране на разходите на общините за дълг, поет от  фонд ФЛАГ

Текст на писмото от 04.04.2016 г.

Отговор от 14.04.2016 г.

 

До министъра на финансите  г-н Владислав Горанов: Предложения по стандартите за финансиране на държавно делегираните дейности през 2017 г. във функции  „Общи държавни служби” и „Общинска администрация”

Текст на писмото от 18.02.2016 г.

 

До министъра на здравеопазването  д-р  Петър Москов: Предложения по стандартите за финансиране на държавно делегираните дейности през 2017 г. във функция „Здравеопазване”

Текст на писмото от 18.02.2016 г.

 

До главния секретар на МОН: Предложение за промени в единните разходни стандарти на държавно делегираните дейности за 2017 г. във функция „Образование”

Текст на писмото от 15.02.2016г.

 

До министъра на финансите, г-н Владислав Горанов: Предоставяне на субсидиите за покриване на транспортните разходи за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малки селища с население до 500 жители

Текст на писмото от 15.12.2015г.

Отговор от 22.12.2015 г.

 

До министъра на финансите, г-н Владислав Горанов: относно изпълнение на чл. 87 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Текст на писмото от 15.12.2015г.

Очакваме отговор: .........

 

До министъра на труда и социалната политика, г-н Ивайло Калфин: относно осигуряване финансирането на новоразкритите интегрирани услуги по социално-значими проекти на централната администрация, включително и чрез сработване на нови стандарти. 

Текст на писмото от 15.07.2015г.

Отговор от 18.08.2015 г.

Отговор от 04.09.2015 г.

 

До министъра на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Лиляна Павлова: относно съдействие от страна на Дирекция за национален строителен контрол по приемане на изпълнени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. 

Текст на писмото от 15.07.2015г.

Отговор от 03.08.2015 г.

 

До Председателя на УС на АПИ, инж. Лазар Лазаров: относно проблеми при приемането на ВИК проекти по ПРСР 2007-2013

Текст на писмото от 27.05.2015г.


Отговор от 10.06.2015 г.

 

До Министъра на туризма, г-жа Николина Ангелова: относно дейността на работната група за изготвяне на проект на нормативни промени за регулацията, правният статут и управлението  на националните курорти.

Текст на писмото от 22.05.2015г.

Отговор от 12.06.2015 г.

 

До Министъра на финансите, г-н Владислав Горанов: относно осигуряване на средства за ДДС по общинските проекти от ПРСР 2007-2013

 Текст на писмото от 05.05.2015г.

Отговор от 14.05.2016 г.

 

До Министъра на финансите, г-н Владислав Горанов: относно актуализация на ДДС № 6/30.09.2011г.

Текст на писмото от 30.04.2015г.

Отговор от 19.06.2015 г.

 

До Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Ивайло Московски: относно Проблеми при прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба No H-32 от 2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства  

Текст на писмото от 26.01.2015г.

Очакваме отговор: .........