Национално сдружение на общините в Република България

ПМС и РМС:

Становище на НСОРБ по проект на ПМС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. - от 15.12.2016 г.

Становище по проект на РМС за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за туризма от 26.05.2016 г.

Становище по проект на РМС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейност, натурални и стойностни показатели за 2017 г. - от 14.04.2016 г. 

Становище по проект на ПМС за изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на МКВП от 07.03.2016 г.

Становище по проект на РМС за бюджетната процедура за 2017 г. от 21.01.2016 г.

 

Закони:

Предложение по ЗИД на Закона за нормативните актове (сигн. № 502-01-74) от 22.03.2016 г.

Становище по проект за ЗИД на ЗМСМА, от 02.11.2016 г.

Становище по проект за ЗИД на ЗМСМА, от 25.10.2016 г.

Становище по проект за ЗИД на ЗАДС, от 19.10.2016 г.

Становище по проект за ЗИД на Закона за задълженията и договорите. сигн. № 654-01-80 , от 07.07.2016 г.

Становище по проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проекта на Закона за концесиите, от 03.06.2016 г.

Становище по Законопроект за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество , от 31.05.2016 г.

Становище по проект на ЗИД на Закона акцизите и данъчните складове. № 654-01-57 - 12.05.2016 г.

Становище по проект на ЗИД на Закона за местните данаци и такси от 25.03.2016 г.

Становище по проект на ЗИД на Закона за туризма от 25.03.2016 г.

Предложение по ЗИД на Закона за нормативните актове (сигн. № 502-01-74) от 22.03.2016 г.

Становище по ЗИД на Закона за публичните финанси от 17.03.2016 г.

Становище по ЗИД на Закона за културното наследство от 18.02.2016 г.

Становище по ЗИД на Закона за публичните финанси от 18.02.2016 г.

Становище по ЗИД на Закона за вътрешния одит в публичния сектор от 18.02.2016 г.

Становище по проект на ЗИД на Закона за защита прибедствия от 03.02.2016 г.

Становище по проект на ЗИД на Закона за публичните финанси от 27.01.2016г.

Становище за предприемане на законодателна инициатива по отмяна на §14 от ПЗР на ЗИД на ЗОЗЗ от 25.01.2016 г.

Становище по проект на ЗИД на Закона за държавния служител от 15.01.2016 г.

 

Наредби:

Становище по приложението на глава 8а "Общини с финансови затруднения" от ЗПФ проект за ЗИД на ЗМСМА, от 23.12.2016 г.

 

Стратегии, програми и концепции:

Становище на НСОРБ по проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за изпълнението на Стратегията за децентрализация 2016-2019 г. от 18.03.2015 г.

 

Европейски програми 2014 - 2020

Коментари и предложения по проект на Наредба за определяне на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции и процентните показатели за определяне на размера на финансовите корекции по реда на ЗУСЕСИФ.

Коментари и бележки по публикувани за публично обсъждане Условия за кандидатстване по процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по ОП РЧР.

Становище по изменение на подмярка 7.2 „Основни услуги и обновяване на селата“ и напредък в прилагането на подхода „Водено от местните общности развитие“ (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР).

 

Коментари и предложения по проект на Насоки за кандидатстване по 3-та покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.;

 

Съгласуване на проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 

Искане за становище от ЦКЗ относно прилагането на Единен Наръчник на бенефициента по публичност

 

Становище по проект на РМС за одобряване на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони.

 

Предложения по предстоящи стъпки по обявяването на втора покана за набиране на проектни предложения по приоритетни оси 1, 2 и 3 на Програмата за ТГС INTERREG V-А „България – Румъния“ 2014 – 2020 г.

 

Становище по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Коментари по указанията на Управляващия орган по предварително класиране на проекти за обновяване на уличната мрежа по подмярка 7.2. от ПРСР 2014 – 2020. Коментарите са изпратени до заместник-министър на земеделието и храните и до изпълнителния директор на ДФЗ.

 

Предложения за ускоряване изпълнението и намаляване на административната тежест по Оперативна програма „Храни“. 

 

Становище по писмена процедура за одобрение на документи, свързани с обжалване на техническата оценка на проектните предложения по първа покана на Програма Интеррег ИПП за трансгранично сътрудничество „България-Македония“ 2014-2020 г. -

 

Коментари и предложения по материали за заседание на Съвместен комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество „Гърция – България“ 2014 – 2020

 

Писмо до министъра на труда и социалната политика открити въпроси, свързани с изпълнението на проект „Приеми ме 2015“, по който общините са партньори на АСП.

 

Становище относно проект на Постановление на Министерски съвет за приемане на Наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН).

 

Становище до Министерство на земеделието и храните по Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020;

 

Коментари и бележки по публикуван за публично обсъждане проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” по ОП РЧР 2014-2020.

 

Коментари и бележки по проект на наредба за определяне на размера на финансовите корекции

 

Становище по проекти на общи и специални условия към договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.

 

Становище по Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

 

Становище по Проект на Наредба за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз.

 

Становище по Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014-2020 г.

 

Становище по проект на Наредба за определяне на правилата за плащания, верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи, осчетоводяване, приключване на счетоводната година по ОП и ТГС.

 

Становище по Проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

 

До ръководителя на ОП РЧР относно открити въпроси по усвояването на допълнителния ресурс по процедура „ Независим живот”.

 

Становище по Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

До ЦКЗ за спешна актуализация на уеб базирания формуляр за кандидатстване в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020).

 

До ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 с настояване за включване на общините сред допустимите работодатели по схема „Обучения и заетост” осъществявана от Агенцията по заетостта

Отговор от 20.04.2016 г.

 

До г-жа Деница Николова, заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР относно: Предложение за промяна на междинен срок за подаване на проектни предложения по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР2014 - 2020

 

До г-жа Деница Николова, заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР относно: Открити въпроси по проектите на четири общини  - конкретни бенефициенти на Приоритетна ос 2 "Енергийна ефективност в периферните райони" на ОПРР 2014-2020 за сгради - собственост на Министерство на правосъдието

 

Становище от 26.02.2016 г. по Проект на Концепция на УО на ОПРР за преразпределение наресурса по ОС 1 между 39-те града- от неактивните към активните градове

 

До ръководителя на УО на ОПРР по актуални въпроси по подготовката на Инвестиционните програми на 39-те общини от 2.02.2016 г.

 

Настояване за осигуряване на финансиране от ОПНОИР за местните стратегии по подхода ВОМР от 25.01.2016 г.

Отговор от 03.02.2016 г.