Национално сдружение на общините в Република България

Архив за 2015г.

ПМС и РМС:

Становище по проект на ПМС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. от 15.12.2015 г.

Становище по проект на РМС за одобряване на Целенасочена инвестиционна програма (ЦИП) в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите и Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони от 15.12.2015 г.

Становище по проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби, приета с ПМС № 298/2003 г. от 15.12.2015 г.

Становище по проект на РМС за изменение и допълнение на РМС № 276 / 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални стойностни показатели за 2016 г. от 29.10.2015 г.

Становище по ПМС № 18 за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради от 01.10.2015 г.

Становище по РМС за одобряване на ЗИД на Закона за нормативните актове от 16.07.2015 г.

Становище по РМС за одобряване на ЗИД на Закона за социално подпомагане от 01.07.2015 г.

Становище по РМС за одобряване на проект на ЗИД на Закона за обществените поръчки от 15.05.2015 г.

Становище по проект на РМС за одобряване на Националните програми за развитие на средното образованиеза 2015 г. от 17.04.2015 г.

Становище по проект на РМС за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2016 г. от 17.04.2015 г.

Становище по проект на РМС за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г. от 17.04.2015 г.

Становище по РМС за Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация от 19.02.2015 г.

Становище по проект на РМС съвет за бюджетната процедура за 2016 от 22.01.2015 г.

Становище по ПМС за изпълнение и допълнение на Наредбата за административно обслужване от 22.01.2015 г.

Становище по ПМС за изпълнение на държавния бюджет за 2015 от 12.01.2015г.

 

Закони:

Становище по проект на ЗИД на Закона за защита при бедствия от 03.12.2015 г.

Становище за изменение и допълнение на приетия на първо гласуване Законопроект за държавния бюджет на Р. България за 2016 г. от 27.11.2015 г.

Становище по предложение за създаване на нов чл. 98д в Закона за авторското право и сродните му права от 12.11.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за корпоративно подоходно облагане от 02.11. 2015 г.

Становище по ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс от 02.11. 2015 г.

Коментари по предложение на ЕК за допълване на проекта на нов ЗОП относно извършването на предварителен контрол върху обществените поръчки от страна на АОП от 02.10. 2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за вътрешния одит в публичния сектор от 02.10.2015 г.

Становище по ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс от 12.10.2015 г.

Становище по ЗИД на ДОПК от 24.09.2015 г.

Становище по проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа от 15.09.2015 г.

Становище по рамка за подготовка на Закон за защита при бедствия от 14.09.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за социално подпомагане от 07.09.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за акцизите и данъчните складове от 31.08.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за вътрешния одит в публичния сектор от 28.08.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за защита на животните от 28.07.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за закрила на детето от 23.07.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за културното наследство от 22.07.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за държавния служител от 22.07.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за регионалното развитие от 20.07.2015 г.

Становище на НСОРБ по проект за Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, внесен в Народното събрание под No. 502-01-66/05.08.2015 г. от 14.09.2015 г.

Становище на НСОРБ по проект на Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности, № 502-01-52 от 16.07.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи от 13.07.2015 г.

Становище на НСОРБ по проект на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове от 30.06.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за лечебните заведения от 24.06.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за управление на етажната собственост от 24.06.2015 г.

Становище по ЗИД на ЗСПЗЗ от 18.06.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за лечебните заведения от 18.06.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за общинския дълг от 16.06.2015 г.

Становище по проект на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове от 15.06.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за физическото възпитание и спорта от 15.06.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за убежището и бежанците от 11.06.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за физическото възпитание и спорта от 10.06.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за защита на животните от 09.06.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух от 02.06.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за обществеността и ползуването на земеделска замя от 27.05.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за общинския дълг от 26.05.2015 г.

Становище по ЗИД на Административнопроцесуалния кодекс от 25.05.2015 г

Становище по ЗИД на Закона за гражданската регистрация от 19.05.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за устройство на територията от 12.05.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за защита при бедствия от 08.05.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност от 29.04.2015 г.

Становище по проект на ЗИД на Закон за кадастъра и имотния регистър от 23.04.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за водите от 22.04.2015 г.

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията от 17.04.2015 г.

Предложения за изменения и допълнения на Закона за държавния служител от 09.04.2015 г.

Становище по проект за ЗИД на Закона за Регионалното развитие, № 554-01-57 от 07.04.2015г.

Становище по ЗИД на Закона за движение по пътищата от 01.04.2015 г.

Предложения по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество от 31.03.2015 г.

Предложения по проект на ЗИД на Закона за сдруженията за напояване от 31.03.2015 г

Становище по проект на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове от 19.03.2015 г.

Становище по ЗИД на Закона за опазване на околната среда от 18.03.2015г.

Становище по ЗИД на Закона за движението по пътищата от 18.03.2015г.

Становище по ЗИД на Данъчно осигурителния процесуален кодекс от 06.03.2015г.

Становище по ЗИД на Закона за адвокатурата от 06.03.2015г,

Предложения по ЗИД на Закона за предучилищното и училищно образование от 27.02.2015 г.

Становище по Закон за допълнение на Закона за вероизповеданията от 25.02.2015г.

Становище по Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията от 24.02.2015г.

Становище по проект на ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата от 13.02.2015г.

Становище на проект на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи от03.02.2015г.

Становище по проект на ЗИД на Закона за публичните финанси за включване на нова глава „Общини с финансови затруднения” от 05.02.2015г.

Предложения за допълнение на Закона за местните данъци и такси от 26.01.2015г.

Становище по проект на ЗИД на Закона за водите от 21.01.2015г.

Становище на НСОРБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи от 19.01.2015г.

Становище на НСОРБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители от 15.01.2015г.

Становище на НСОРБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи от 12.01.2015г.

Принципни предложения на НСОРБ по нов Закон за обществените поръчки 05.01.2015г.

 

Наредби:

Становище по Наредба за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ от ПРСР 2014 – 2020 г от 10.11. 2015 г.

Становище по Наредба за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно самоуправление“ от ПРСР 2014 – 2020 г от 14.07.2015 г.

Становище по проект на Наредба за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014 - 2020 г. от 25.03.2015 г.

Становище по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 2009 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра от 04.02.2015 г.

Коментари по проект на Наредба по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. от 26.01.2015 г.

Становище по проект за изменение и допълнение на Наредбата за регулиране цените на водоснабдителните и канализационни услуги и Наредбата за регулиране качеството на водоснабдителните и канализационни услуги от 19.01.2015 г.

Становище по проект на Наредба за организацията и дейността на звената „Общинска полиция“ от 07.01.2015 г.

 

Стратегии, програми и концепции:

Становище по проект на План с краткосрочни и средносрочни мерки за преодоляване на демографската криза от 15.12.2015 г.

Предложения по проект на краткосрочни и дългосрочни мерки за преодоляване на демографската криза в Република България от 04.12.2015 г.

Коментари и бележки по проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите и Странджа от 20.11.2015 г.

Предложения за промени в Цялостен анализ на развитието на процеса на децентрализация на държавното управление и в проекта на Концепцията за Стратегия за децентрализация 2016 – 2025 от 09.10.2015 г.

Предложения за разработване на проект на Стратегия за децентрализация на държавното управление 2016 – 2025 г. от 17.08.2015 г.

Становище по Обща стратегия за развитие на хидромелиорациите в България и предложение за приоритетите за финансиране в сектора по ПРСР 2014 – 2020 от 28.07.2015 г.

Становище по предложения на МФ за промени на изводи и препоръки в Мониторинговия доклад за Програмата за децентрализация за 2014 г. от 05.06.2015 г.

Коментари по Плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 2020 г.) за 2015 г. от 26.05.2015 г.

Предложения по проект на Концепция за практическо въвеждане на оценка на въздействието на законодателството от 07.05.2015 г.

Предложения по Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2015 г. от 01.04.2015 г.

Предложения по проект на Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност“ от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания по отношение достъпност на архитектурната среда от 21.03.2015 г.

Коментари по Националния план за превенция на насилието над деца 2012 – 2014 от 04.03.2015 г.

Предложения по Стратегия за развитие на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния сектор от 30.01.2015 г.

Становище по Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015-2020 от 16.01.2015 г.

 

Други:

Предложения по Анализ на потребностите от обучение в държавната администрация на България за периода 2015-2018 г. от 08.12.2015 г.

Коментари и предложения по проект на Процедура за достъп на доброволци до специализирани институции и услуги от резидентен тип за деца от 08.12.2015 г.

Становище по проект на Методиката за приоритизиране на свлачищата в България от 09.09.2015 г.

Становище по нератифицирани разпоредби от Европейската социална харта (ревизирана), с референтен период 2011-2015 г. от 08.09.2015 г.

Становище по Указания за дейността на комисиите по разпределение на държавната и общинска субсидия по общини, по чл. 23 от Закона за народните читалища от 25.05.2015 г.

Становище по ДДС относно реда и начина на предоставяне на авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА в Националния фонд и отчитане на операциите по неговото получаване, разходване и погасяване от бюджетните предприятия и за предоставяне на временни безлихвени заеми за покриване на наложените финансови корекции и на предстоящите плащания за финансиране на разходите за ДДС от 30.04.2015 г.

Предложения по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. във функция „Здравеопазване“ от 07.04.2015 г.

Предложения по стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални стойностни показатели през 2016 г. в сферата на културата от 07.04.2015 г.

Предложения по проект на правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2015 г. от 26.03.2015 г

Предложения по проект на Вътрешните правила за работа на КН на ПРСР 2014 – 2020 г. и критерии за оценка по мерки 4.1. и 19.1 от 11.03.2015 г.

Предложения по проект на Методика за определяне размера на възнагражденията дължими за използване на произведения на архитектурата, представляващи одобрени архитектурни проекти на сгради и реализирани архитектурни проекти – сгради, както и на таксите за регистрацията им от 06.03.2015 г.

Становище по проект на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2015 г. в частта й за определяне на критерии и ред за представяне на субсидии за общински лечебни заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони от 06.02.2015 г.

Коментари и бележки на НСОРБ по Методически указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. от 21.01.2015 г.

Предложения за допълнения и изменения на Указание на министъра на финансите по приключване на програмен период 2007-2013 от 08.01.2015 г.