Национално сдружение на общините в Република България

Архив за 2014г.

ПМС и РМС:

Становище относно изпълнение и изменение на ПМС 59/11.03.2011г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по ПРСР 2007 - 2013 г.

Проект на РМС за изменение и допълнение на Решение No633 на Министерския съвет от 2014г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2015г.

Коментари и предложения на НСОРБ относно проект за изменение и допълнение на Постановление № 134 за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции

Проект на Постановление на Министерски съвет за допълнение на Постановление № 70 на Министерския съвет от 2010г. за координация при управлението на средствата от Европейския съюз

Проект за изменение и допълнение на ПМС No 19/ 2014г. за одобряване на средства от резерва

Становище на НСОРБ по проект на Постановление за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции

Становище по проект на РМС за стандарти за делегирани от държавата дейности с натурални стойности показатели през 2015г.

Становище по проект на РМС за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2015-2017г. и на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг за периода 2012-2014г.

Становище по проект на Министерски съвет за изменение и допълнение на Решение No236 на МС от 2007г. за утвърждаване на списък на общинските пътища

Становище по проект на РМС за одобряване на национални програми за развитие на средното образование за 2014г.

Становище по проект на ПМС за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014г.

Становище по проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест

Бележки по 2ри вариант на проект на процедура за реда и условията за достъпа на общините до средствата по чл.38 от ПМС No3/15.01.14г.

Бележки относно проект на ПМС за създаване на комитети за наблюдеие на Споразумение на партньорство на Република България за програмния период 2014-2020

Становище по проекта на Стратегия за развитие на държавната администрация (2014-2020г.)

Проект на Решение на Министерски съвет за бюджетната процедура за 2015г.

Становище на НСОРБ по по проект на ПМС за условията, реда и критериите за избор на проекти и програми и прозрачното изразходване на средствата по чл.1, ал.5, т.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г

Становище на НСОРБ по проект на Постановление на МС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г.

 

Закони:

Становище на НСОРБ по проект за ЗИД на Закона за пътищата, сигн. № 454-01-44

Становище на НСОРБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост, сигн. № 454-01-56

Становище на НСОРБ по проект на закон за предучилищното и училищното образование

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДДС

Протокол за проведени консултации на основание чл. 74, ал.2 от Закона за публичните финанси

Становище на НСОРБ относно Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (No 454-01-38)

Становище на НСОРБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (No 454-01-32/31.10.2014г.)

Предложения на НСОРБ за включване на ключови за общините приоритети в проекта за актуализация на ЗДБРБ за 2014г. (от 25.09.2014г.)

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, внесен от Министерски съвет

Становище по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за частните съдебни изпълнители

Становище на НСОРБ по Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ приет от НС на 04.04.14.)

Становище на НСОРБ относно съгласуване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

Предложение на НСОРБ отнсоно проект за нов Закон за енергийсната ефективност (вариант от 12.03.14г.)

Становище на НСОРБ по Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, внесен от Министерски съвет

Становище на НСОРБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

Становище на НСОРБ относно предложение за изменение на Закона за ветераните от войните

Становище на НСОРБ по проект на Закон за изменения и допълнения на Административно-процесуалния кодекс

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, № 354-01-15, внесен от народните представители Борис Цветков, Георги Кадиев и Георги Гьоков

Проект на Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници

Проект на нов Закон за туризма 

Предложение на НСОРБ за изменения и допълнения към проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

 

Наредби:

Проект на Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги

Проект на Наредба за регулиране качеството на водоснабдителните и канализационни услуги

Бележки и предложения относно проект на Наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние

Становище относно изменение на Наредби No24 и No25, на МЗХ по мерки 321 и 322 от ПРСР

Предложения относно актуализиране на Наредба No1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

Проект на Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци:

Предложения за промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби

 

Стратегии, програми и концепции:

Становище по Плана за изпълнение на Стратегия за развитие на държавната администрация за периода 2014-2015г.

Бележки и предложения по проектите на Концепция и Стратегия за развитие на спешната медицинска помощ в Република България 2014-2020г.

Становище на НСОРБ относно проект на Стратегия за намаляване на риска от бедствия

Становище на НСОРБ относно проект на Стратегия за развитие на електронното управление

 

Други:

Становище относно съкращаване на реда за предписване, отпуск и контрол на лекарствените продукти и дентална помощ на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите

Позиция на УС на НСОРБ относно Методология за приоритизиране на обекти на културното наследство от национално и световно значение, които ще бъдат финансирани от ОПРР 2014-2020г.

Становище на НСОРБ по Националния социален доклад на Република България за 2013-2014г.

Становище относно проект на Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2014г.

Предложения и бележки относно обществено обсъждане на проект на Постановление за определяне на реда за представяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансиорани от Европейския фонд за регионално развитие и, Европейски социален фонд и Кохезионен фонд на ЕС за периода 2014-2020

Бележки по предоставени материали за заседание на Комисия по присъждане на Етикет за добро управление

Предложения за промени в единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция "Образование"