Национално сдружение на общините в Република България

Архив за 2013г.

Становище на НСОРБ по Закон за изменения и допълнения на Закона за туризма

Проект на решение на Министерски съвет за одобряване на Втори пакет за намаляване на регулаторната тежест

Предложение за изменение и допълнение на Закона за водите

Становище на НСОРБ по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Проект на решение на Министерски съвет за одобряване на Втори пакет за намаляване на регулаторната тежест

Предложение за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Р България за 2013 г.

Предложение за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията

Предложение за изменение и допълнение на Закона за водите 

Становище на НСОРБ по Наредба за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.