Национално сдружение на общините в Република България

“НСОРБ - Актив” ЕООД е учредено с решение на ОС на НСОРБ от 25 април 2005 г. и е еднолична собственост на НСОРБ. Създаването на дружеството е продиктувано от желанието на собственика да осигури за общините качествени услуги на конкурентни цени, както и добавена стойност за дейностите на НСОРБ. Фирмата е регистрирана с решение на СГС 108/2006 от 26.01.2006 г. 

НАШАТА МИСИЯ:

“НСОРБ -Актив” ЕООД е консултантска фирма, която се стреми чрез изграждане на взаимноизгодни отношения с българските общини да им предоставя компетентни, навременни и полезни услуги, които да допринасят за повишаване качеството на местното самоуправление в България. 

ЦЕННОСТИТЕ ОТ КОИТО СЕ РЪКОВОДИМ:

 • уважение и съпричастност;
 • отговорност и последователност; 
 • компетентност и професионализъм; 
 • доверие между партньорите. 

НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2016:

 • подкрепа за общините при усвояването на средствата от европейските фондове; 
 • компетентно управление на местните финанси; 
 • инвестиране в активни и компетентни местни лидери; 
 • прилагане на активни бизнес – подходи в общинските дейности. 

 

ОСНОВНИТЕ НИ ДЕЙНОСТИ:

Обучения, тренинги, семинари

 • обучения по актуални за общините теми с такса участие
 • обучения, финансирани със средства от спечелени търгове
 • обучения по заявка на общини
 • обучения за фирми
 • обучения за общински съвети
 • Академия за местно лидерство
Събития
 • Национална среща на финансистите от общините
 • Търговско изложение “Общинско експо” 
 • Национална среща на експертите по програми и проекти от общините
 • Конференция с демонстрация 
 • Колективно участие на общини в специализирани национални и международни изложения
Консултантски услуги
 • Разработване на проекти по заявка на общини
 • Услуги по изготвяне на междинни и окончателни технически и финансови отчети по проекти на общини
 • Разработване на нормативни и програмни документи на общините
 • Предоставяне на правни услуги
Търговско представителство и посредничество
 • съвместно възлагане на обществени поръчки
 • посредничество между фирми и общини, потенциални клиенти за съответната фирма