Национално сдружение на общините в Република България

Общински план за действие за присъединяване за България към ЕС 2004-2007

Европейска харта за равнопоставеност на мъжете и жените в живота на местно ниво

 

Препоръки на смесения Консултативен комитет между България и Комитета на регионите: