Национално сдружение на общините в Република България

1. КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ (КР) http://www.cor.europa.eu
 

КОМИТЕТЪТ НА РЕГИОНИТЕ (КР) е политическата асамблея, която дава възможност да се чуе гласът на местните и регионалните власти в разработването на политиките и законодателството на ЕС.
Договорите задължават Комисията, Парламента и Съвета да се консултират с Комитета на регионите всеки път, когато в определени области се правят нови предложения, които имат отражение на регионално или местно равнище.


Основан през 1994 г., КР има за цел да работи по два основни въпроса. Първо, тъй като близо три четвърти от законодателството на ЕС се прилага на местно или регионално ниво, логично е местните и регионалните власти да имат думата в създаването на новите европейски закони. На второ място, съществуваха опасения, че ЕС се развива, без да се съобразява с обществото. Включването на избраните представители на властта, които са най-близо до гражданите, беше един от начините да се скъси дистанцията. 
 

 Състав на българската национална делегация  в КР (мандат 2015 – 2020 г., съгласно РМС от 04.05.2016 г.)

 

 2. КОНГРЕС НА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ВЛАСТИ В ЕВРОПА

 

През 1994 г. Съветът на Европа създава Конгреса на местните и регионалните власти в Европа като консултативен орган, който заменя предишната Постоянна конференция на местните и регионалните власти.


http://www.coe.int/t/congress/


Конгресът е гласът на европейските региони и общини, съставен от Камара на местните власти и Камара на регионите. Той оказва практическа помощ при изграждането на ефикасно местно и регионално самоуправление.


Седалището на Конгреса е в Страсбург, Франция. 
 

 

Състав на българската национална делегация в Конгреса (мандат: октомври 2016-октомври 2020 г.)

 

Архив:

Състав на българската национална делегация в Конгреса: (мандат октомври 2012 – октомври 2016),

Състав на българската национална делегация  в КР (мандат 2015 – 2020 г.)

Състав на българската делегация в Комитета на регионите

Състав на националната делегация на Република България мандат 2012 – 2015 г.