Национално сдружение на общините в Република България

За 1994-2004-2008

2008 година:

 

 • Остойностяване на общинските услуги
 • Изграждане на институционален капацитет, изпълняван с МТСП и Международния обучителен център – Торино, Италия.
 • Предоставяне на правомощия на общините за оптимизиране на мрежата от заведения за делегирани услуги в сферата на образованието
 • Обучение на представители на местните власти от Косово
 • Методология на патентния данък

 

2007 година:

 

 • Добри практики по предоставяне на услуги - VNG Logo East
 • Бенчмаркинг на общинските финанси
 • Участие на гражданите в обществения живот на местно ниво
 • Обучение на представители на местните власти от Армения
 • Оптимизиране на мрежата на средното образование

 

2006 година:

 

 • Достъп до основни публични услуги в селските райони – 2006-2007 г.
 • Подобряване качеството на техническите услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица
 • Ефективно и ефикасно управление на публичните финанси
 • Изграждане на институционален капацитет на Министерство на труда и социалната политика
 • Планиране и изпълнение на проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС
 • Администриране на приходите по ЗМДТ
 • Усвояване на средствата от европейските фондове в областта на екологията
 • Достъп до основни публични услуги в селските райони” – 2006-2007 г.

 

2005 година:

 

 • Местната общност в подкрепа на обществения ред и сигурността
 • Повишаване обхвата на децата в задължителното основно образование
 • Изграждане на капацитет за вземане на решение от общинските съвети в България
 • Укрепване на местната демокрация и развитие на местните общности
 • Институализиране на социалните оценки като инструмент на доброто управление на общинско ниво
 • Европейски структурни фондове и опитът на британските общини
 • Местните общности и Европейският съюз: разпределение на компетенциите и финансиране на проекти
 • Превенция и контрол на ХИВ и СПИН – 2005-2007 г.
 • Годишно счетоводно приключване
 • Подготовка и управление на европейски проекти

 

1997 - 2004 година:

 

 • Подкрепа за утвърждаване на НСОРБ като национален представител и защитник на общите интереси на общините – 1999-2000 г.
 • Европейска специализация по управление на публичната собственост на територията – 1991-2001 г.
 • Представителство и защита на общите интереси на местните власти – 2000-2001 г.
 • Повишаване професионалната квалификация на финансовите експерти от общините – 2001 г.
 • Подобряване на финансовата дисциплина на местно ниво – 2001 г.
 • Подготовка на българските местни власти за присъединяването на България към ЕС: Рамкови условия в областта на околната среда – 2002 г.
 • Подкрепа за регионалните и местни власти в България – 2000-2001 г.
 • Промяна в политиката на местните власти по отношение на възрастните хора и хората с увреждания – 2002 г.
 • Европейско езиково портфолио – професионално ориентирано езиково обучение – 2000-2003 г.
 • Анализ и оценка на социално-икономическото и финансово състояние на общините
 • Общините и НПО – заедно в грижите за възрастните хора – 2004 г.
 • Ролята на финансовите контрольори в системите за финансово управление и контрол на общините – 2004 г. 
 • Разработване на уеб базирана финансова база данни за общините – 2004 г.
 • Изграждане на местен капацитет за провеждане на ефективна социална политика – 2004 г.
 • Сътрудничество за реализиране на екологични програми – 2004-2005 г.
 • Проект ICNW (Международна общинска мрежа) – 2004-2006 г.
 • Развиване на административния капацитет и уменията за работа с клиенти на местните данъчни администрации – 2004-2007 г.