Национално сдружение на общините в Република България

Обществени поръчки, стартирали преди 01.10.2014 г.

 

 

 

НСОРБ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на самолетни билети, хотелско настаняване и медицински застраховки”

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата:

 

 

Обявление за отваярне на ценови оферти

Разяснение 1 от дата 30.06.2014г.

Решение

Обявление

Документация

 


НСОРБ публикува публична покана за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Консултантски услуги за подобряване на макро-рамката на общинските финанси и на местните системи за управление “, в качеството му на бенефициент по Договор № BG11-PC 02 NFM/21.05.2013 г., за изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на НСОРБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия”, финансиран по Програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“, финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм 2009-2014.

 

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата: 

 

Документация

Информация за отваряне на оферти

Протокол от заседанието на Комисията 

Сключен Договор

 


НСОРБ публикува публична покана за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Консултантски услуги за повишаване капацитета на българските общини за прилагане на различни форми на междуобщинско сътрудничество чрез изучаване и прилагане на норвежкия опит в тази сфера“, в качеството му на бенефициент по Договор № BG11-PC 02 NFM/21.05.2013 г., за изпълнение на проект „Укрепване на капацитета на НСОРБ и българските общини чрез сътрудничество с местните власти в Норвегия”, финансиран по Програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество“, финансирана чрез Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014.

 

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата: 

 

Документация

Информация за отваряне на оферти

Протокол от заседанието на Комисията

Сключен Договор

 


НСОРБ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на офис-техника и хардуер".

 

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата:

 

Обява за отваряне на ценови оферти

Образци

Документация

Обявление

Решение

 


НСОРБ обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и разпространение на наръчници“.

 

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата:

 

Обява за отваряне на ценови оферти

Разяснение 5

Разяснение 4

Разяснение 3

Разяснение 2

Разяснение 1

Решение за промяна

Решение

Обявление

Документация 

 


НСОРБ публикува публична покана за авторски надзор  за обект „Строителство на Битова сграда с хотелска част и зала за обучения – корпус „С” на НСОРБ в УПИ І, кв.63, с.Гиргини, община Габрово”.

 

Можете да изтеглите документацията за участие в процедурата и приложенията:

 

Уведомление за избор на изпълнител след проведена процедура чрез публична покана за авторски надзор

Приложение 7

Приложение 6

Приложение 5

Приложение 4

Приложение 3

Приложение 2

Приложение 1

Документация

Покана 

НСОРБ публикува публична покана за строителен надзор  за обект „Строителство на Битова сграда с хотелска част и зала за обучения – корпус „С” на НСОРБ в УПИ І, кв.63, с.Гиргини, община Габрово”.

 

Можете да изтеглите документацията за участие в процедурата и приложенията:

 

Уведомление за избор на изпълнител след проведена процедура чрез публична покана за строителен надзор

Приложение 15

Приложение 14

Приложение 13

Приложение 12

Приложение 11

Приложение 10

Приложение 9

Приложение 8

Приложение 7

Приложение 6

Приложение 5

Приложение 4

Приложение 3

Приложение 2

Приложение 1

Документация

Покана

 


НСОРБ обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Строителство на Битова сграда с хотелска част и зала за обучения – корпус „С” на НСОРБ в УПИ І, кв.63, с.Гиргини, община Габрово”.

 

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата:

 

Отваряне на ценови оферти

Разяснение 4 от 11 юли

Разяснение 3 от 11 юли

Разяснение 2 от 5 юли

Разяснение 1 от 1 юли

Решение

Обявление

Документация

Приложение №18 - Количествено-стойностна сметка - Етап І

Приложение №19 - Количествено-стойностна сметка - Етап ІІ

 


НСОРБ публикува публична покана за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Анализ и оценка на ефективността на обученията и необходими бъдещи действия”, по проект № К12-22-1/29.09.2012 г. „Подобряване на общинския капацитет за предоставяне на публични услуги”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” и от Европейския социален фонд 

 

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата: 

 

Документация

 


НСОРБ обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Организация на форуми и дейности по информация и публичност” 

 

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата:

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Разяснение 3 от 19 юли

Разяснение 2 от 18 юли 

Разяснение 1 от 18 юли

Решение

Обявление

Документация

 


НСОРБ обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Логистично осигуряване на учебни пътувания за представители на НСОРБ в Норвегия, обучения, работни групи и дискусионни форуми за общински служители и изборни лица в България“.

 

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата:

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Разяснение 2 от 12 юли

Променена документация

Решение № И - 897/11.07.2013 г.

Разяснение 1 от 10 юли 2013 година

Решение

Обявление 

Документация

Начална страница на документацията

 


НСОРБ обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Разработване и внедряване на централизирана информационна система за „Управление и контрол на изпълнението на проекти по СКФ”.

 

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата:

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Разяснение 3 от 28 юни

Разяснение 2 от 27 юни

Разяснение 1 от 25 юни

Решение

Обявление

Документация

Образци на документ

 


НСОРБ обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ”

 

Можете да изтеглите документите за участие в процедурата:

Обява за отваряне на ценовите оферти

Разяснение 5 от 12 юли

Разяснение 4 от 11 юли

Разяснение 3 от 4 юли

Разяснение 2 от 4 юли

Разяснение 1 от 28 юни

Решение за промяна

Решение

Обявление

Документация за участие

 


НСОРБ обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на офис-техника и хардуер с три обособени позиции”.

 

Можете да изтеглите следните документи за участие в процедурата:

Информация за освободена гаранция

Съобщение за отварне на ценови оферти

Разяснение 19 от 24 юни

Разяснение 18 от 21 юни

Разяснение 17 от 20 юни

Разяснение 16 от 19 юни

Разяснение 15 от 13 юни

Разяснение 14 от 13 юни

Разяснение 13 от 13 юни

Разяснение 12 от 13 юни

Разяснение 11 от 13 юни

Разяснение 10 от 13 юни

Разяснение 9 от 7 юни

Разяснение 8 от 7 юни

Разяснение 7  от 4 юни

Разяснение 6  от 4 юни

Разяснение 5 от 3 юни

Разяснение 4 от 31 май

Разяснение 3 от 31 май

Разяснение 2 от 23 май

Разяснение 1 от 21 май

Решение за промяна

Обявление

Решение за публикуване от АОП

Документация за участие

Образци на документи за участие (DOC файл с промени от 20 май)

 


НСОРБ публикува публична покана за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Национално сдружение на общините в Република България”

 

Документацията за участие

Уведомление за избор на изпълнител след проведена процедура чрез публична покана

 


 

НСОРБ обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Осигуряване на самолетни билети и медицински застраховки”

 

Можете да изтеглите следните документи за участие в процедурата: 

 

Обява за отваряне на ценови оферти

Разяснение 1 от 19 юни 2013 година

Решение за откриване на процедура

Обявление

Документация за участие

Решение за промяна

 


 

НСОРБ обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Дейности по информация и публичност”

 

Можете да изтеглите следните документи за участие в процедурата: 

 

Обявление 

Решение 

Документация за участие

ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ

 


 

НСОРБ обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Логистично осигуряване на обучения за общински служители и изборни лица, заключително национално събитие, заседания постоянни комисии”.

 

Можете да изтеглите следните документи за участие в процедурата:

 

Обявление

Решение за публикуване от АОП

Документация за участие

Решение за промяна

Разяснение №1

Разяснение №2

Разяснение №3

Разяснение №4

Разяснение №5

Разяснение №6

ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ

 


НСОРБ обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ чрез подготовка на обучителни модули и материали за обучение на обучители, подбор на обучители, провеждане на обучения за обучители, подготовка на обучителни модули, материали и провеждане на обучение за общински служители и изборни лица, изготвяне наръчници”

 

Можете да изтеглите следните документи за участие в процедурата:

 

Обявление 

Решение за публикуване от АОП 

Документация за участие 

Решение за промяна

Изменени Указания към участниците (01.02.2013)

Разяснение №1

Разяснение №2

Разяснение №3

Решение за промяна 2

ОБЯВА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ  

Решение прекратяване обособена позиция №3

Решение за прекратяване на обособени позиции №1, 2, 5 и 6

 


НСОРБ публикува публична покана за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ ''Разработване на Интернет-платформа за обучение, въвеждане на данни и поддръжка на Интернет-платформа за обучение''

 

Документация