Национално сдружение на общините в Република България

Тук ще намерите публикувани Конституция на Република България, Европейска харта за местното самоуправление (ЕХМС), Мониторингови доклади за състоянието на месната и регионална демокрация в България, Закони, които касаят пряко местното самоуправление, както и Решения на Конституционния съд.